1-3-3-14(1)

نانو کلات فرومیک

۱۶۸,۹۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-5(1)
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-6(1)

کلسیم و بور

۹۸,۱۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-4(1)

نانو کلات آمینو کلسیم

۱۳۰,۸۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-1(1)

سوپر هیومیک

۱۴۱,۷۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-2(1)

سیومیک (جلبک دریایی)

۱۶۳,۵۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-3(1)

بیومیک

۱۶۸,۹۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-18(1)

نانو کلات آهن 15 درصد

۱۶۳,۵۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5