1-3-3-22(1)

سولوپتاس

۳۱,۰۶۵ تومان
1-3-3-30(1)

سیلیکات پتاسیم

۱۱۹,۹۰۰ تومان
1-3-3-29(1)

بیومیک مایع

۱۴۷,۱۵۰ تومان
1-3-3-27(1)

کود NPK 20-20-20 + TE

۵۴۵,۰۰۰ تومان
1-3-3-26(2)1-3-3-26(1)

کود NPK 12-12-36 + TE

۵۲۳,۲۰۰ تومان
1-3-3-25(1)

کود NPK 30-10-10 + TE

۵۴۵,۰۰۰ تومان
1-3-3-24(1)

کود NPK 10-10-40 + TE

۵۲۳,۲۰۰ تومان
1-3-3-23(1)

کود NPK 10-10-52 + TE

۵۴۵,۰۰۰ تومان
1-3-3-20(1)

بیوارگانیک SPK

۴۰۸,۷۵۰ تومان
1-3-3-21(1)

بیوارگانیک ONPK

۴۰۸,۷۵۰ تومان
1-3-3-11(1)

گوگرد مایع

۲۵۰,۷۰۰ تومان
1-3-3-9(1)

فسفر p50

۱۶۳,۵۰۰ تومان
هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید 1-3-3-13(1)

اورمیک

۳۱۳,۳۷۵ تومان
1-3-3-8(1)

هیومیکس

۳۴۸,۸۰۰ تومان
1-3-3-6(1)

کلسیم و بور

۱۳۰,۸۰۰ تومان
1-3-3-1(1)

سوپر هیومیک

۲۱۸,۰۰۰ تومان
1-3-3-3(1)

بیومیک

۲۹۴,۳۰۰ تومان