1-3-3-22(1)

سولوپتاس

۴۹۰,۵۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-30(1)

سیلیکات پتاسیم

۷۶,۳۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-29(1)

بیومیک مایع

۸۷,۲۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-1-2(2)1-3-1-2(1)

مهارگر معدنی کیتوکاپ

۱۴۷,۱۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-12(1)

نانو کلات آهن 6 درصد

۸۱,۷۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-28(1)

نانو کلات آهن 10 درصد

۱۵۲,۶۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-17(1)

نانو کلات روی

۱۲۵,۳۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-27(1)

کود NPK 20-20-20 + TE

۳۷۰,۶۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-26(2)1-3-3-26(1)

کود NPK 12-12-36 + TE

۳۵۹,۷۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-25(1)

کود NPK 30-30-10 + TE

۳۶۵,۱۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-24(1)

کود NPK 10-10-40 + TE

۳۷۰,۶۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-23(1)

کود NPK 10-10-52 + TE

۴۰۸,۷۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-20(1)

بیوارگانیک SPK

۳۵۴,۲۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-21(1)

بیوارگانیک ONPK

۳۵۴,۲۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-19(1)

نانو بیوارگانیک SHC

۲۰۴,۳۷۵ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-11(1)

گوگرد مایع

۱۹۶,۲۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-16(1)

منوفسفات پتاسیم PK

۱۲۵,۳۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-9(1)

فسفر p50

۱۰۳,۵۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید 1-3-3-13(1)

اورمیک

۲۳۱,۶۲۵ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-8(1)

هیومیکس

۵۱,۲۳۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-14(1)

نانو کلات فرومیک

۱۶۸,۹۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-5(1)
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-6(1)

کلسیم و بور

۹۸,۱۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-4(1)

نانو کلات آمینو کلسیم

۱۳۰,۸۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-1(1)

سوپر هیومیک

۱۴۱,۷۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-2(1)

سیومیک (جلبک دریایی)

۱۶۳,۵۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-3(1)

بیومیک

۱۶۸,۹۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5