1-3-3-30(1)

سیلیکات پتاسیم

۱۱۹,۹۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-29(1)

بیومیک مایع

۱۴۷,۱۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-1-2(2)1-3-1-2(1)

مهارگر معدنی کیتوکاپ

۱۶۸,۹۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-28(1)

نانو کلات آهن 10 درصد

۲۹۹,۷۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-17(1)

نانو کلات روی 21 درصد

۲۵۰,۷۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-27(1)

کود NPK 20-20-20 + TE

۵۴۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-26(2)1-3-3-26(1)

کود NPK 12-12-36 + TE

۵۲۳,۲۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-16(1)

منوفسفات پتاسیم PK

۱۶۸,۹۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-9(1)

فسفر p50

۱۶۳,۵۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-14(1)

نانو کلات فرومیک

۲۹۴,۳۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-4(1)

نانو کلات آمینو کلسیم

۱۳۰,۸۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-15(1)

نانو کلات پتاسیم 28 درصد

۱۸۵,۳۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-1(1)

سوپر هیومیک

۲۱۸,۰۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-2(1)

سیومیک (جلبک دریایی)

۲۵۰,۷۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-18(1)

نانو کلات آهن 15 درصد

۲۷۲,۵۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5