هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید 1-3-3-13(1)

اورمیک

125,350 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-21(1)

بیوارگانیک ONPK

136,250 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-20(1)

بیوارگانیک SPK

136,250 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-3(1)

بیومیک

109,000 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1000 در انبار (فعال برای پیش سفارش) درپوش-انتهایی

درپوش انتهایی

تومانتومان
فروشگاه:  درساآب
0 خارج از 5
1-1-0-1(2)1-1-0-1(1)

رابط مساوی

تومان10 تومان
فروشگاه:  درساآب
0 خارج از 5
1-1-0-13(1)

زانو مساوی

4,000 تومان249,610 تومان
فروشگاه:  درساآب
0 خارج از 5
1-3-3-1(1)

سوپر هیومیک

92,650 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-22(1)

سولوپتاس

212,550 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-9(1)

فسفر p50

87,200 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-6(1)

کلسیم + بر

70,850 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-24(1)

کود NPK 10-10-40

196,200 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-23(1)

کود NPK 10-52-10

283,400 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-26(2)1-3-3-26(1)

کود NPK 12-12-36

196,200 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-27(1)

کود NPK 20-20-20

196,200 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-25(1)

کود NPK 30-10-10

196,200 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-11(1)

گوگرد مایع

174,400 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-10(1)

مایع ارگانیکی

54,500 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-16(1)

منوفسفات پتاسیم PK

92,650 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-19(1)

نانو بیوارگانیک SHC

109,000 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-17(1)

نانو کلات روی

76,300 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-14(1)

نانو کلات فرومیک

109,000 تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5