1-3-3-22(1)

سولوپتاس

۴۹۰,۵۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-30(1)

سیلیکات پتاسیم

۷۶,۳۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
2000 در انبار (می توان پیش خرید کرد) 1-1-0-1(2)1-1-0-1(1)

کمربند 2 * 75 پلی پارس

۳۰,۵۰۰ تومان
فروشگاه:  درساآب
0 خارج از 5
10 در انبار (می توان پیش خرید کرد) 1-2-0-5(1)
فروشگاه:  https://surico.ir/
0 خارج از 5
20 در انبار 1-2-0-4(2)1-2-0-4(1)
فروشگاه:  https://surico.ir/
0 خارج از 5
10 در انبار 1-2-0-3(2)1-2-0-3(1)
فروشگاه:  https://surico.ir/
0 خارج از 5
20 در انبار (می توان پیش خرید کرد) 1-2-0-2(2)1-2-0-2(1)
فروشگاه:  https://surico.ir/
0 خارج از 5
40 در انبار (می توان پیش خرید کرد) 1-2-0-1(1)
فروشگاه:  https://surico.ir/
0 خارج از 5
10 در انبار (می توان پیش خرید کرد) 1-2-0-6(2)1-2-0-6(1)
فروشگاه:  https://surico.ir/
0 خارج از 5
1-3-3-29(1)

بیومیک مایع

۸۷,۲۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-1-2(2)1-3-1-2(1)

مهارگر معدنی کیتوکاپ

۱۴۷,۱۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-12(1)

نانو کلات آهن 6 درصد

۸۱,۷۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-28(1)

نانو کلات آهن 10 درصد

۱۵۲,۶۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-17(1)

نانو کلات روی

۱۲۵,۳۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-27(1)

کود NPK 20-20-20 + TE

۳۷۰,۶۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-26(2)1-3-3-26(1)

کود NPK 12-12-36 + TE

۳۵۹,۷۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-25(1)

کود NPK 30-30-10 + TE

۳۶۵,۱۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-24(1)

کود NPK 10-10-40 + TE

۳۷۰,۶۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-23(1)

کود NPK 10-10-52 + TE

۴۰۸,۷۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-20(1)

بیوارگانیک SPK

۳۵۴,۲۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-21(1)

بیوارگانیک ONPK

۳۵۴,۲۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-19(1)

نانو بیوارگانیک SHC

۲۰۴,۳۷۵ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-11(1)

گوگرد مایع

۱۹۶,۲۰۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-16(1)

منوفسفات پتاسیم PK

۱۲۵,۳۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-9(1)

فسفر p50

۱۰۳,۵۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید 1-3-3-13(1)

اورمیک

۲۳۱,۶۲۵ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-8(1)

هیومیکس

۵۱,۲۳۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-14(1)

نانو کلات فرومیک

۱۶۸,۹۵۰ تومان
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5
1-3-3-5(1)
فروشگاه:  کشاورزی‌کریمی
0 خارج از 5