در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

مايه ماکاروني قدس

4,500 تومان 5,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

خورش قيمه کامچين

8,700 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

سوپ اماده اليت

4,300 تومان 5,000 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

نوداليت

2,500 تومان 3,000 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

دلتا مايه ماکاروني

2,800 تومان 3,600 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

برتر مايه ماکاروني

3,920 تومان 4,600 تومان