حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

کباب مخصوص پاپيتال

12,000 تومان 18,500 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

کباب مخصوص صدک

10,800 تومان 16,200 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

همبر90% دمس

12,500 تومان 12,900 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

همبر معمولي لقمک فريال

5,000 تومان 7,300 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

همبر معمولي کادور

3,000 تومان 5,500 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

فلافل تحسين 1 کيلو

9,000 تومان 12,000 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

همبر مخصوص صدک

11,600 تومان 16,500 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

کباب سفيرمعمولي

5,000 تومان 6,050 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

همبر مخصوص کادور

8,000 تومان 11,500 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

ناگت مرغ مارين250

12,270 تومان 13,700 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

کباب معمولي فريال، نوشين

5,000 تومان 7,400 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

کتلت شيرازي

7,500 تومان 8,500 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

همبر معمولي سفير

5,000 تومان 7,100 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

کتلت به فا

6,000 تومان 7,800 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

ناگت مرغ مارين500

26,480 تومان 28,200 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

فلافل به فا

6,000 تومان 8,500 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

کباب مخصوص گليژه.اميلينو

5,500 تومان 6,500 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

ناگت مرغ و قارچ مارين250

12,900 تومان 13,650 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

فيله مرغ سوخاري مارين

23,890 تومان 25,350 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

فيله ماهي سوخاري مارين

22,840 تومان 24,500 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

شنسيل مرغ مارين

16,296 تومان 17,550 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

ميگو سوخاري مارين

19,340 تومان 20,750 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

فلافل فله کوچک

4,500 تومان 5,000 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

فلافل فله بزرگ

8,500 تومان 9,500 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

همبر نسيم معمولي

2,500 تومان 4,000 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

فلافل تحسين500

5,000 تومان 6,500 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

همبر ممتاز سفير گليژه

9,200 تومان 13,700 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

کباب معمولي کادور

3,500 تومان 5,500 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

همبر مخصوص لقمک تحسين

8,400 تومان 9,500 تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد نگهدارنده متن

کتلت کوکله

6,500 تومان 8,000 تومان