حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

کباب مخصوص پاپيتال

۱۲,۰۰۰ تومان ۱۸,۵۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

کباب مخصوص صدک

۱۰,۸۰۰ تومان ۱۶,۲۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

همبر90% دمس

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۲,۹۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

همبر معمولي لقمک فريال

۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

همبر معمولي کادور

۳,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

فلافل تحسين 1 کيلو

۹,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

همبر مخصوص صدک

۱۱,۶۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

کباب سفيرمعمولي

۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۵۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

همبر مخصوص کادور

۸,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

ناگت مرغ مارين250

۱۲,۲۷۰ تومان ۱۳,۷۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

کباب معمولي فريال، نوشين

۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

کتلت شيرازي

۷,۵۰۰ تومان ۸,۵۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

همبر معمولي سفير

۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

کتلت به فا

۶,۰۰۰ تومان ۷,۸۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

ناگت مرغ مارين500

۲۶,۴۸۰ تومان ۲۸,۲۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

فلافل به فا

۶,۰۰۰ تومان ۸,۵۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

کباب مخصوص گليژه.اميلينو

۵,۵۰۰ تومان ۶,۵۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

ناگت مرغ و قارچ مارين250

۱۲,۹۰۰ تومان ۱۳,۶۵۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

فيله مرغ سوخاري مارين

۲۳,۸۹۰ تومان ۲۵,۳۵۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

فيله ماهي سوخاري مارين

۲۲,۸۴۰ تومان ۲۴,۵۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

شنسيل مرغ مارين

۱۶,۲۹۶ تومان ۱۷,۵۵۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

ميگو سوخاري مارين

۱۹,۳۴۰ تومان ۲۰,۷۵۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

فلافل فله کوچک

۴,۵۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

فلافل فله بزرگ

۸,۵۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

همبر نسيم معمولي

۲,۵۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

فلافل تحسين500

۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

همبر ممتاز سفير گليژه

۹,۲۰۰ تومان ۱۳,۷۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

کباب معمولي کادور

۳,۵۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

همبر مخصوص لقمک تحسين

۸,۴۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

کتلت کوکله

۶,۵۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان