مقاله کودهای هیومیکی

مزایای استفاده از کودهای هیومیکی در خاک

- 0 Comment. in وبلاگ

نکاتی مهم درباره خاک:

آهن، مس و کلسیم در خاک غرقابی جذب نمی شوند. به عنوان مثال آبیاری پی در پی شرایط احیاء و اکسیداسیون در خاک را فعال نموده و عناصری مثل آهن و منگنز به خاطر اکسیده شدن غیر قابل جذب می گردند.

در خاک های خیلی اسیدی، منگنز و روی و در خاکهای قلیایی آهن، منیزیم و بُر جذب نمی شود.

 حضور یک عنصر باعث عدم جذب عنصر دیگر می شود. مثلاً حضور پتاسیم بیش از حد باعث کمبود منیزیم می شود و یا حضور بیش از حد ازت باعث رشد سبزینه ای گیاه شده و تعادل مصرف برخی عناصر مورد نیاز در گیاه را به هم می زند.

 شستشوی خاک بویژه در خاکهای سبک که باعث کمبود عناصر محلول در خاک مثل ازت و منیزیم می شود. در شرایط اسیدی خاک، این حلالیت برای آهن و کلسیم بروز کرده و شسته می شوند و در شرایط قلیایی شستشوی پتاسیم اتفاق می افتد.

 با فشرده شدن خاک و عدم تبادلات گازی در خاک، گاز دی اکسید کربن محبوس شده و با کربناتهای خاک تشکیل بی کربنات داده و رسوب کلسیم می دهد و شرایط قلیایی ایجاد شده در خاک، منجر به کمبود برخی عناصر می شود.

 مصرف کود حیوانی نپوسیده در ابتدا باعث می شود تا ازت موجود در خاک صرف پوسیدن کود شده و در نتیجه گیاه با کمبود ازت مواجه شود و از طرفی با مصرف کود حیوانی، میزان بعضی از عناصر، در خاک چندین برابر افزایش یافته و منجر به کمبود جذب دیگر عناصر موجود در خاک می شود.

استفاده از کودهای شیمیایی پر مصرف و عدم کاربرد کودهای شیمیایی کم مصرف، منجر به کمبود آنها در خاک شده که لزوم یک مدیریت صحیح در مصرف کودهای پر مصرف و کم مصرف در خاک ضروری به نظر می رسد.

در زمان خشکی و تبخیر بیش از حد ازسطح خاک، برخی نمکهای محلول مثل کلرور پتاسیم و سدیم و کمی هم کلسیم و منیزیم و یا ترکیبات نیترات به سطح خاک آمده و در نتیجه جذب این عناصر برای ریشه امکان پذیر نمی باشد.

مزایای استفاده از کودهای هیومیکی در خاک:

الف- بهبود خصوصیات فیزیکی خاک

۱- افزایش ظرفیت نگه داری رطوبت در خاک و افزایش مقاومت گیاه به خشکی

۲- افزایش تهویه خاک

۳- کاهش فرسایش خاک

ب- بهبود خصوصیات شیمیایی خاک

۱- افزایش درصد نیتروژن خاک

۲- متعادل کردن پی اچ خاک

۳- افزایش جذب مواد غذایی توسط گیاه از خاک در طول دوره رشد

ج- مزایای زیستی

۱- افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها و آفات

۲- افزایش درصد جوانه زنی بذر

۳- افزایش میکروارگانیسم ها و موجودات زنده  مفید خاک

۴- افزایش رشد ریشه و افزایش جذب آب و عناصر غذایی

۶- افزایش میزان ویتامین ها و آنزیم های گیاه

۵- افزایش فتوسنتز و تولید محصول

Leave a Comment

Your email address will not be published.