مقاله فروش انواع کودهای زمستانه

فروش انواع کودهای زمستانه برای چالکود

- 0 Comment. in اخبار

1_بیوارگانیک shc جایگزین کود دامی

2_بیوارگانیک onpk جایگزین کودهای پتاسه و فسفاته

3_سیومیک یا جلبک دریایی حاوی هیومیک و هورمون ها در افزایش گلدهی

4_نانو کود npk

Leave a Comment

Your email address will not be published.