نمونه برداری خاک

روش نمونه برداری از خاک باغ

- 0 Comment. in آموزش

⏪بهترین روش متداول جهت نمونه برداری از باغ روش زیگزاگ و یا تصادفی می باشد. جهت نمونه برداری از خاک باغات، ابتدا باغ را براساس نوع درخت به قطعات متناسب تقسیم نموده سپس به صورت تصادفی درختانی از وسط قطعه اول قطعه، آخر قطعه، سمت چپ و راست قطعه، انتخاب کنید.
سپس در محل سایه انداز درخت، جایی که ریشه ای فرعی وجود دارند نمونه برداری از دو عمق انجام شود از عمق 0 تا 30 و 30 تا 60 سانتیمتر خاک هرعمق بایستی جداگانه باهم مخلوط گردد مقدار نمونه لازم از هر مخلوط ۱ تا۲ کیلوگرم می باشد که جهت ارسال به آزمایشگاه کافی می باشد . در هر قطعه باغ حداقل بایست ۴ تا۵ چاله حفر گردد خاکهای جمع آوری شده بایستی پس از مخلوط شدن در کیسه ای پلاستیکی تمیز ریخته و پس از انداختن برگه مشخصات به داخل آن به آزمایشگاه ارسال گردد.

⏪مشخصات شامل:
نام و نام خاتوادگی باغدار
شهرستان/ بخش/ روستا
تاریخ نمونه برداری
مساحت باغ
عمق نمونه برداری
نام نمونه بردار
نوع درخت/ سن و تعداد درختان
مساحت باغ

Leave a Comment

Your email address will not be published.