کمبود عناصر

تفاوت بین اختلالات تغذیه و آلودگی در برگ

- 0 Comment. in آموزش

بسیار پیش میاد که برای تشخیص آلودگی توسط پاتوژن ها و اختلالات تغذیه دچار اشتباه و یا تردید می شیم، مهمترین تفاوت های بین آنها برای تشخیص عبارتند از:

در کمبود و یا بیشبود همیشه علایم ظاهری بصورت کاملا متقارن پدیدار می‌شوند در صورتیکه در آلودگی ها، علایم ظاهری به صورت نامتقارن هستند، یعنی در دوطرف یک برگ یکسان نیست.

🔷در کمبود و یا سمیت مواد غذایی، علایم ابتدا از حاشیه برگ شیوع و سپس گسترش پیدا می کنند ولی در آلودگی محل آسیب دیده در هر جای برگ ممکنه اتفاق بیفته.

🔷در اختلالات تغذیه ای به دلیل تقسیم یکنواخت مواد آلی، در برگهای یک شاخه و حتی تمام گیاه(برگهای جوان و یا پیر) علایم بصورت یکسان و شبیه به هم دیده می شوند ولی در آلودگی، در هر شاخه، برگ و قسمتی که عامل آلودگی حمله کنه،علایم مربوطه دیده می شوند.

Leave a Comment

Your email address will not be published.